NHÀ THUỐC PHẠM BẰNG – Đi đầu trong lĩnh vực cai thuốc lá tại Việt Nam